મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિ નિમિત્ તે રાજપુત બોર્ડિંગ ખાતે સંમેલન

લુણાવાડા માં રાજપૂત સમાજ દ્વારા આજે મહારાણા પ્રતાપ ની જન્મ જયંતિ નિમિતે આજે રાજપૂત સંગઠન દ્વારા રાજપૂત બોર્ડિંગ કોટેજ ખાતે સંમેલન યોજાયું હતું.રાજપૂત સંગઠન દ્વારા મહારેલી નું આયોજન કર્યું હતું.

લુણાવાડા માં રાજપૂત સમાજ દ્વારા આજે મહારાણા પ્રતાપ ની જન્મ જયંતિ નિમિતે આજે રાજપૂત સંગઠન દ્વારા રાજપૂત બોર્ડિંગ કોટેજ ખાતે સંમેલન યોજાયું હતું.રાજપૂત સંગઠન દ્વારા મહારેલી નું આયોજન કર્યું હતું.

મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિ નિમિત્ તે રાજપુત બોર્ડિંગ ખાતે સંમેલન

મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિ નિમિત્ તે રાજપુત બોર્ડિંગ ખાતે સંમેલન

મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિ નિમિત્ તે રાજપુત બોર્ડિંગ ખાતે સંમેલન

મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિ નિમિત્ તે રાજપુત બોર્ડિંગ ખાતે સંમેલન

મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિ નિમિત્ તે રાજપુત બોર્ડિંગ ખાતે સંમેલન

Share  Photos Related Lunawada & Mahisagar with us on our email info@lunawada.com and we will publish your photos on Lunawada.com .

You can also share photos,news etc. on our Facebook Page and on Twitter also. Below is the details.

Note: (Share your photos with your name and Location)

Like Our Official Facebook Page : fb.me/Lunawada.com

Follow Us on Twitter : twitter.me/Lunawada.com