Products tagged with 'lunawada'

હાડોડ ડુબક પુલ ચોમાસામાં દર વર્ષે ડૂબી જાય છે પણ તંત્રના પેટનું પાણી હલતું નથી

હાડોડ ડુબક પુલ ચોમાસામાં દર વર્ષે ડૂબી જાય છે પણ તંત્રના પેટનું પાણી હલતું નથી .લુણાવાડા વરધરી વિભાગના ધારાસભ્ય પર લોકોની મીટ